Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 8:3-13

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Hebrews 8:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifices; so it is necessary that this {high priest} also have something to offer.
NA26 – πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσφέρειν (5721) δῶρά τε καὶ θυσίας καθίσταται· (5743) ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν (5721) τι καὶ τοῦτον προσενέγκῃ. (5661)
WH – πας γαρ αρχιερευς εις το προσφερειν (5721) δωρα τε και θυσιας καθισταται (5743) οθεν αναγκαιον εχειν (5721) τι και τουτον ο προσενεγκη (5661)
PES – ܟ݁ܽܠ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܽܘܡܪܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܕ݁ܰܢܩܰܪܶܒ݂ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܶܐ ܘܕ݂ܶܒ݂ܚܶܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܙܳܕ݂ܩܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܐܳܦ݂ ܠܗܳܢܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܢܩܰܪܶܒ݂ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 8:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now if He were on earth, He would not be a priest at all, since there are those who offer the gifts according to the Law;
NA26 – εἰ μὲν οὖν ἦν (5713) ἐπὶ γῆς, οὐδ ἂν ἦν (5713) ἱερεύς, ὄντων (5752) τῶν προσφερόντων (5723) κατὰ νόμον τὰ δῶρα·
WH – ει μεν ουν ην (5707) επι γης ουδ αν ην (5707) ιερευς οντων (5723) των προσφεροντων (5723) κατα νομον τα δωρα
PES – ܘܶܐܠܽܘ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܟ݁ܽܘܡܪܳܐ ܗܳܘܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗ݈ܘܰܘ ܟ݁ܽܘܡܪܶܐ ܕ݁ܰܡܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 8:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – who serve a copy and shadow of the heavenly things, just as Moses was warned {by God} when he was about to erect the tabernacle; for, ""," He says, "" all things ."
NA26 – οἵτινες ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ λατρεύουσιν (5719) τῶν ἐπουρανίων, καθὼς κεχρημάτισται (5769) Μωϋσῆς μέλλων (5723) ἐπιτελεῖν (5721) τὴν σκηνήν, Ὅρα (5720) γάρ, φησίν, (5748) ποιήσεις (5692) πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα (5685) σοι ἐν τῷ ὄρει·
WH – οιτινες υποδειγματι και σκια λατρευουσιν (5719) των επουρανιων καθως κεχρηματισται (5769) μωυσης μελλων (5723) επιτελειν (5721) την σκηνην ορα (5720) γαρ φησιν (5719) ποιησεις (5692) παντα κατα τον τυπον τον δειχθεντα (5685) σοι εν τω ορει
PES – ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܠܛܶܠܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܠܡܽܘܫܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܡܰܫܟ݁ܢܳܐ ܕ݁ܰܚܙܺܝ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܬ݂ܚܰܙܝܰܬ݂ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܛܽܘܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 8:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But now He has obtained a more excellent ministry, by as much as He is also the mediator of a better covenant, which has been enacted on better promises.
NA26 – νυνὶ δὲ διαφορωτέρας τέτυχεν (5754) λειτουργίας, ὅσῳ καὶ κρείττονός ἐστιν (5748) διαθήκης μεσίτης, ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν ἐπαγγελίαις νενομοθέτηται. (5769)
WH – [ νυν | <νυνι> ] δε διαφορωτερας τετυχεν (5754) λειτουργιας οσω και κρειττονος εστιν (5719) διαθηκης μεσιτης ητις επι κρειττοσιν επαγγελιαις νενομοθετηται (5769)
PES – ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܪܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܩܰܒ݁ܶܠ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܟ݂ܡܳܐ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܪܳܐ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܝܩܺܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܥܒ݂ܺܝܕ݂ ܒ݁ܳܗ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܘܰܒ݂ܫܽܘܘ݈ܕ݁ܳܝܶܐ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܪܺܝܢ ܡܶܢ ܕ݁ܗܳܝ ܐܶܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 8:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if that first {covenant} had been faultless, there would have been no occasion sought for a second.
NA26 – Εἰ γὰρ πρώτη ἐκείνη ἦν (5713) ἄμεμπτος, οὐκ ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο (5712) τόπος·
WH – ει γαρ η πρωτη εκεινη ην (5707) αμεμπτος ουκ αν δευτερας εζητειτο (5712) τοπος
PES – ܐܶܠܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܪܶܫܝܳܢ ܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 8:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For finding fault with them, He says, "", , Lord, I ;
NA26 – μεμφόμενος (5740) γὰρ αὐτοὺς λέγει, (5719) Ἰδοὺ (5628) ἡμέραι ἔρχονται, (5736) λέγει (5719) κύριος, καὶ συντελέσω (5692) ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰούδα διαθήκην καινήν,
WH – μεμφομενος (5740) γαρ αυτους λεγει (5719) ιδου (5640) ημεραι ερχονται (5736) λεγει (5719) κυριος και συντελεσω (5692) επι τον οικον ισραηλ και επι τον οικον ιουδα διαθηκην καινην
PES – ܪܳܫܶܐ ܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܘܶܐܡܰܪ ܕ݁ܗܳܐ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܓ݂ܡܽܘܪ ܥܰܠ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܘܥܰܠ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 8:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I I ; , I , Lord.
NA26 – οὐ κατὰ τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα (5656) τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου (5637) μου τῆς χειρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν (5656) ἐν τῇ διαθήκῃ μου, κἀγὼ ἠμέλησα (5656) αὐτῶν, λέγει (5719) κύριος.
WH – ου κατα την διαθηκην ην εποιησα (5656) τοις πατρασιν αυτων εν ημερα επιλαβομενου (5637) μου της χειρος αυτων εξαγαγειν (5629) αυτους εκ γης αιγυπτου οτι αυτοι ουκ ενεμειναν (5656) εν τη διαθηκη μου καγω ημελησα (5656) αυτων λεγει (5719) κυριος
PES – ܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܗܳܝ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܕ݁ܝܶܗܒ݁ܶܬ݂ ܠܰܐܒ݂ܳܗܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܶܐܚܕ݁ܶܬ݂ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܗܽܘܢ ܘܰܐܦ݁ܩܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕ݁ܡܶܨܪܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܗܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܩܰܘܺܝܘ ܒ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܕ݁ܺܝܠܝ ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܒ݁ܣܺܝܬ݂ ܒ݁ܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 8:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "" I , Lord: I , I . I God, .
NA26 – ὅτι αὕτη διαθήκη ἣν διαθήσομαι (5695) τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει (5719) κύριος, διδοὺς (5723) νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω (5692) αὐτούς, καὶ ἔσομαι (5704) αὐτοῖς εἰς θεὸν καὶ αὐτοὶ ἔσονταί (5704) μοι εἰς λαόν.
WH – οτι αυτη η διαθηκη ην διαθησομαι (5695) τω οικω ισραηλ μετα τας ημερας εκεινας λεγει (5719) κυριος διδους (5723) νομους μου εις την διανοιαν αυτων και επι καρδιας αυτων επιγραψω (5692) αυτους και εσομαι (5695) αυτοις εις θεον και αυτοι εσονται (5695) μοι εις λαον
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܕ݁ܶܐܬ݁ܶܠ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬ݁ܠܺܝܘܗ݈ܝ ܠܢܳܡܽܘܣܝ ܒ݁ܡܰܕ݁ܥܰܝܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܐܶܟ݂ܬ݁ܒ݂ܺܝܘܗ݈ܝ ܘܶܐܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܥܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 8:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "" , , , ' Lord,' , .
NA26 – καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, λέγων, (5723) Γνῶθι (5628) τὸν κύριον, ὅτι πάντες εἰδήσουσίν (5692) με ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου αὐτῶν.
WH – και ου μη διδαξωσιν (5661) εκαστος τον πολιτην αυτου και εκαστος τον αδελφον αυτου λεγων (5723) γνωθι (5628) τον κυριον οτι παντες ειδησουσιν (5692) με απο μικρου εως μεγαλου αυτων
PES – ܘܠܳܐ ܢܰܠܶܦ݂ ܐ݈ܢܳܫ ܠܒ݂ܰܪ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܶܗ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ ܘܢܺܐܡܰܪ ܕ݁ܕ݂ܰܥ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܢܶܕ݁ܥܽܘܢܳܢܝ ܡܶܢ ܙܥܽܘܪܗܽܘܢ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܩܰܫܺܝܫܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 8:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "" I , I ."
NA26 – ὅτι ἵλεως ἔσομαι (5704) ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν, καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ (5686) ἔτι.
WH – οτι ιλεως εσομαι (5695) ταις αδικιαις αυτων και των αμαρτιων αυτων ου μη μνησθω (5686) ετι
PES – ܘܶܐܚܰܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܘܠܗܽܘܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܗܽܘܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܳܐ ܐܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 8:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When He said, ""A new {covenant,}" He has made the first obsolete. But whatever is becoming obsolete and growing old is ready to disappear.
NA26 – ἐν τῷ λέγειν (5721) Καινὴν πεπαλαίωκεν (5758) τὴν πρώτην· τὸ δὲ παλαιούμενον (5746) καὶ γηράσκον (5723) ἐγγὺς ἀφανισμοῦ.
WH – εν τω λεγειν (5721) καινην πεπαλαιωκεν (5758) την πρωτην το δε παλαιουμενον (5746) και γηρασκον (5723) εγγυς αφανισμου
PES – ܒ݁ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܠܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܐܰܥܬ݁ܩܳܗ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܶܩ ܘܰܣܶܐܒ݂ ܩܰܪܺܝܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܠܰܚܒ݂ܳܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain