Lectionary Calendar
Sunday, April 14th, 2024
the Third Sunday after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 9:27

New American Standard Bible
Hebrews 9:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And inasmuch as it is appointed for men to die once and after this {comes} judgment,
NA26 – καὶ καθ ὅσον ἀπόκειται (5736) τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν, (5629) μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις,
WH – και καθ οσον αποκειται (5736) τοις ανθρωποις απαξ αποθανειν (5629) μετα δε τουτο κρισις
PES – ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܣܺܝܡ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܙܒ݂ܰܢ ܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܡܰܘܬ݁ܗܽܘܢ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile