Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 1:1

New American Standard Bible
James 1:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – James, a bond-servant of God and of the Lord Jesus Christ, To the twelve tribes who are dispersed abroad: Greetings.
NA26 – Ἰάκωβος θεοῦ καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος ταῖς δώδεκα φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷ χαίρειν. class="show tvm">(5721)
WH – ιακωβος θεου και κυριου ιησου χριστου δουλος ταις δωδεκα φυλαις ταις εν τη διασπορα χαιρειν class="show tvm">(5721)
PES – ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܕ݂ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܬ݂ܰܪܬ݁ܰܥܣܪܶܐ ܫܰܪܒ݂ܳܢ ܕ݁ܰܙܪܺܝܥܳܢ ܒ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܫܠܳܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile