Lectionary Calendar
Monday, June 24th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 1:4

New American Standard Bible
James 1:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And let endurance have {its} perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing.
NA26 – δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω, (5720) ἵνα ἦτε (5753) τέλειοι καὶ ὁλόκληροι, ἐν μηδενὶ λειπόμενοι. (5746)
WH – η δε υπομονη εργον τελειον εχετω (5720) ινα ητε (5725) τελειοι και ολοκληροι εν μηδενι λειπομενοι (5746)
PES – ܠܳܗ ܕ݁ܶܝܢ ܠܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܗ ܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܓ݁ܡܺܝܪܺܝܢ ܘܰܡܫܰܠܡܳܢܺܝܢ ܘܰܒ݂ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܚܰܣܺܝܪܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile