Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 2:18

New American Standard Bible
James 2:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But someone may {well} say, "You have faith and I have works; show me your faith without the works, and I will show you my faith by my works."
NA26 – Ἀλλ ἐρεῖ class="show tvm">(5692) τις, Σὺ πίστιν ἔχεις class="show tvm">(5719) κἀγὼ ἔργα ἔχω. class="show tvm">(5719) δεῖξόν μοι τὴν πίστιν σου χωρὶς τῶν ἔργων, κἀγώ σοι δείξω ἐκ τῶν ἔργων μου τὴν πίστιν.
WH – αλλ ερει class="show tvm">(5692) τις συ πιστιν εχεις class="show tvm">(5719) καγω εργα εχω class="show tvm">(5719) δειξον class="show tvm">(5657) μοι την πιστιν σου χωρις των εργων καγω σοι δειξω class="show tvm">(5692) εκ των εργων μου την πιστιν
PES – ܐܳܡܰܪ ܓ݁ܶܝܪ ܐ݈ܢܳܫ ܠܳܟ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܠܺܝ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܚܰܘܳܢܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܶܐܢܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܝ ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile