Lectionary Calendar
Wednesday, November 29th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 3:14

New American Standard Version
James 3:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your heart, do not be arrogant and {so} lie against the truth.
NA26 – εἰ δὲ ζῆλον πικρὸν ἔχετε (5719) καὶ ἐριθείαν ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν, μὴ κατακαυχᾶσθε (5737) καὶ ψεύδεσθε (5732) κατὰ τῆς ἀληθείας.
WH – ει δε ζηλον πικρον εχετε (5719) και εριθειαν εν τη καρδια υμων μη κατακαυχασθε (5737) και ψευδεσθε (5737) κατα της αληθειας
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܚܣܳܡܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐܰܘ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܒ݁ܠܶܒ݁ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܚܰܬ݁ܪܽܘܢ ܥܰܠ ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܰܬ݁ܕ݂ܰܓ݁ܠܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile