Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 3:15

New American Standard Version
James 3:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – This wisdom is not that which comes down from above, but is earthly, natural, demonic.
NA26 – οὐκ ἔστιν (5748) αὕτη σοφία ἄνωθεν κατερχομένη, (5740) ἀλλὰ ἐπίγειος, ψυχική, δαιμονιώδης·
WH – ουκ εστιν (5719) αυτη η σοφια ανωθεν κατερχομενη (5740) αλλα επιγειος ψυχικη δαιμονιωδης
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܠܳܐ ܢܶܚܬ݁ܰܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܚܽܘܫܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܘܡܶܢ ܫܺܐܕ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile