Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 3:17

New American Standard Bible
James 3:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the wisdom from above is first pure, then peace-loving, gentle, reasonable, full of mercy and good fruits, impartial, free of hypocrisy.
NA26 – δὲ ἄνωθεν σοφία πρῶτον μὲν ἁγνή ἐστιν, (5748) ἔπειτα εἰρηνική, ἐπιεικής, εὐπειθής, μεστὴ ἐλέους καὶ καρπῶν ἀγαθῶν, ἀδιάκριτος, ἀνυπόκριτος·
WH – η δε ανωθεν σοφια πρωτον μεν αγνη εστιν (5719) επειτα ειρηνικη επιεικης ευπειθης μεστη ελεους και καρπων αγαθων αδιακριτος ανυποκριτος
PES – ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ ܗ݈ܝ ܘܡܰܠܝܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܳܐ ܘܡܶܫܬ݁ܰܡܥܳܢܝܳܐ ܘܡܰܠܝܳܐ ܪܰܚܡܶܐ ܘܦ݂ܺܐܪܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܦ݁ܳܠܓ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܘܒ݂ܰܐܦ݁ܶܐ ܠܳܐ ܢܳܣܒ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile