Lectionary Calendar
Monday, June 24th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 3:17

New American Standard Bible
James 3:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the wisdom from above is first pure, then peace-loving, gentle, reasonable, full of mercy and good fruits, impartial, free of hypocrisy.
NA26 – δὲ ἄνωθεν σοφία πρῶτον μὲν ἁγνή ἐστιν, (5748) ἔπειτα εἰρηνική, ἐπιεικής, εὐπειθής, μεστὴ ἐλέους καὶ καρπῶν ἀγαθῶν, ἀδιάκριτος, ἀνυπόκριτος·
WH – η δε ανωθεν σοφια πρωτον μεν αγνη εστιν (5719) επειτα ειρηνικη επιεικης ευπειθης μεστη ελεους και καρπων αγαθων αδιακριτος ανυποκριτος
PES – ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ ܗ݈ܝ ܘܡܰܠܝܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܳܐ ܘܡܶܫܬ݁ܰܡܥܳܢܝܳܐ ܘܡܰܠܝܳܐ ܪܰܚܡܶܐ ܘܦ݂ܺܐܪܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܦ݁ܳܠܓ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܘܒ݂ܰܐܦ݁ܶܐ ܠܳܐ ܢܳܣܒ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile