Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 3:2

New American Standard Bible
James 3:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For we all stumble in many {ways.} If anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able to rein in the whole body as well.
NA26 – πολλὰ γὰρ πταίομεν (5719) ἅπαντες. εἴ τις ἐν λόγῳ οὐ πταίει, (5719) οὗτος τέλειος ἀνήρ, δυνατὸς χαλιναγωγῆσαι (5658) καὶ ὅλον τὸ σῶμα.
WH – πολλα γαρ πταιομεν (5719) απαντες ει τις εν λογω ου πταιει (5719) ουτος τελειος ανηρ δυνατος χαλιναγωγησαι (5658) και ολον το σωμα
PES – ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܫܬ݁ܰܪܥܺܝܢܰܢ ܟ݁ܽܠܰܢ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܰܒ݂ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܫܳܪܰܥ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܓ݁ܡܺܝܪܳܐ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܢܫܰܥܒ݁ܶܕ݂ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܽܠܶܗ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile