Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 3:9

New American Standard Bible
James 3:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – With it we bless {our} Lord and Father, and with it we curse people, who have been made in the likeness of God;
NA26 – ἐν αὐτῇ εὐλογοῦμεν (5719) τὸν κύριον καὶ πατέρα, καὶ ἐν αὐτῇ καταρώμεθα (5736) τοὺς ἀνθρώπους τοὺς καθ ὁμοίωσιν θεοῦ γεγονότας· (5756)
WH – εν αυτη ευλογουμεν (5719) τον κυριον και πατερα και εν αυτη καταρωμεθα (5736) τους ανθρωπους τους καθ ομοιωσιν θεου γεγονοτας (5756)
PES – ܒ݁ܶܗ ܡܒ݂ܰܪܟ݂ܺܝܢܰܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܰܐܒ݂ܳܐ ܘܒ݂ܶܗ ܠܳܝܛܺܝܢܰܢ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile