Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 4:4

New American Standard Bible
James 4:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – You adulteresses, do you not know that friendship with the world is hostility toward God? Therefore whoever wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God.
NA26 – μοιχαλίδες, οὐκ οἴδατε class="show tvm">(5758) ὅτι φιλία τοῦ κόσμου ἔχθρα τοῦ θεοῦ ἐστιν; class="show tvm">(5748) ὃς ἐὰν οὖν βουληθῇ class="show tvm">(5680) φίλος εἶναι class="show tvm">(5750) τοῦ κόσμου, ἐχθρὸς τοῦ θεοῦ καθίσταται. class="show tvm">(5743)
WH – μοιχαλιδες ουκ οιδατε class="show tvm">(5758) οτι η φιλια του κοσμου εχθρα του θεου εστιν class="show tvm">(5719) ος εαν ουν βουληθη class="show tvm">(5680) φιλος ειναι class="show tvm">(5721) του κοσμου εχθρος του θεου καθισταται class="show tvm">(5743)
PES – ܓ݁ܰܝܳܪܶܐ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܪܶܚܡܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܪܳܚܡܳܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile