Lectionary Calendar
Sunday, May 26th, 2024
Trinity Sunday
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 10:1

New American Standard Bible
John 10:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Truly, truly I say to you, the one who does not enter by the door into the fold of the sheep, but climbs up some other way, he is a thief and a robber.
NA26 – Ἀμὴν ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν, μὴ εἰσερχόμενος (5740) διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων ἀλλὰ ἀναβαίνων (5723) ἀλλαχόθεν ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶν (5748) καὶ λῃστής·
WH – αμην αμην λεγω (5719) υμιν ο μη εισερχομενος (5740) δια της θυρας εις την αυλην των προβατων αλλα αναβαινων (5723) αλλαχοθεν εκεινος κλεπτης εστιν (5719) και ληστης
PES – ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܥܳܐܶܠ ܡܶܢ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܠܰܛܝܳܪܳܐ ܕ݁ܥܳܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܣܳܠܶܩ ܡܶܢ ܕ݁ܽܘܟ݁ܳܐ ܐ݈ܚܪܳܢܝܳܐ ܗܰܘ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܳܐ ܗܽܘ ܘܓ݂ܰܝܳܣܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile