Lectionary Calendar
Monday, May 27th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 11:21

New American Standard Bible
John 11:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Martha then said to Jesus, "Lord, if You had been here, my brother would not have died.
NA26 – εἶπεν (5627) οὖν Μάρθα πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Κύριε, εἰ ἦς (5713) ὧδε οὐκ ἂν ἀπέθανεν (5627) ἀδελφός μου·
WH – ειπεν (5627) ουν η μαρθα προς [ | τον ] ιησουν κυριε ει ης (5707) ωδε ουκ αν απεθανεν (5627) ο αδελφος μου
PES – ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܡܳܪܬ݁ܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܳܪܝ ܐܶܠܽܘ ܬ݁ܢܳܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܐܳܚܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile