Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 11:38

New American Standard Bible
John 11:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So Jesus, again being deeply moved within, came to the tomb. Now it was a cave, and a stone was lying against it.
NA26 – Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος (5740) ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται (5736) εἰς τὸ μνημεῖον· ἦν (5713) δὲ σπήλαιον, καὶ λίθος ἐπέκειτο (5711) ἐπ αὐτῷ.
WH – ιησους ουν παλιν εμβριμωμενος (5740) εν εαυτω ερχεται (5736) εις το μνημειον ην (5707) δε σπηλαιον και λιθος επεκειτο (5711) επ αυτω
PES – ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܥܰܙܰܙ ܒ݁ܰܝܢܰܘܗ݈ܝ ܘܠܶܗ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܘܗܽܘ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܡܥܰܪܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile