Lectionary Calendar
Tuesday, June 25th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 11:38

New American Standard Bible
John 11:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So Jesus, again being deeply moved within, came to the tomb. Now it was a cave, and a stone was lying against it.
NA26 – Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος (5740) ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται (5736) εἰς τὸ μνημεῖον· ἦν (5713) δὲ σπήλαιον, καὶ λίθος ἐπέκειτο (5711) ἐπ αὐτῷ.
WH – ιησους ουν παλιν εμβριμωμενος (5740) εν εαυτω ερχεται (5736) εις το μνημειον ην (5707) δε σπηλαιον και λιθος επεκειτο (5711) επ αυτω
PES – ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܥܰܙܰܙ ܒ݁ܰܝܢܰܘܗ݈ܝ ܘܠܶܗ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܘܗܽܘ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܡܥܰܪܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile