Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 11:50

New American Standard Bible
John 11:50
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – nor are you taking into account that it is in your best interest that one man die for the people, and that the whole nation not perish {instead.}"
NA26 – οὐδὲ λογίζεσθε class="show tvm">(5736) ὅτι συμφέρει class="show tvm">(5719) ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ class="show tvm">(5632) ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται. class="show tvm">(5643)
WH – ουδε λογιζεσθε class="show tvm">(5736) οτι συμφερει class="show tvm">(5719) υμιν ινα εις ανθρωπος αποθανη class="show tvm">(5632) υπερ του λαου και μη ολον το εθνος αποληται class="show tvm">(5643)
PES – ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܫܒ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܦ݂ܰܩܳܚ ܠܰܢ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ ܚܠܳܦ݂ ܥܰܡܳܐ ܘܠܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܢܺܐܒ݂ܰܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile