Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 11:57

New American Standard Bible
John 11:57
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now the chief priests and the Pharisees had given orders that if anyone knew where He was, he was to report it, so that they might arrest Him.
NA26 – δεδώκεισαν class="show tvm">(5715) δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολὰς ἵνα ἐάν τις γνῷ class="show tvm">(5632) ποῦ ἐστιν class="show tvm">(5748) μηνύσῃ, class="show tvm">(5661) ὅπως πιάσωσιν class="show tvm">(5661) αὐτόν.
WH – δεδωκεισαν class="show tvm">(5715) δε οι αρχιερεις και οι φαρισαιοι εντολας ινα εαν τις γνω class="show tvm">(5632) που εστιν class="show tvm">(5719) μηνυση class="show tvm">(5661) οπως πιασωσιν class="show tvm">(5661) αυτον
PES – ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܦ݁ܩܰܕ݂ܘ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܶܐܢ ܐ݈ܢܳܫ ܢܶܕ݁ܰܥ ܐܰܝܟ݁ܰܘ ܢܒ݂ܰܕ݁ܶܩ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܐܚܕ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile