Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 12:27

New American Standard Bible
John 12:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Now My soul has become troubled; and what am I to say? 'Father, save Me from this hour'? But for this purpose I came to this hour.
NA26 – Νῦν ψυχή μου τετάρακται. (5769) καὶ τί εἴπω; (5632) Πάτερ, σῶσόν (5657) με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης; ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον (5627) εἰς τὴν ὥραν ταύτην.
WH – νυν η ψυχη μου τεταρακται (5769) και τι ειπω (5632) πατερ σωσον (5657) με εκ της ωρας ταυτης αλλα δια τουτο ηλθον (5627) εις την ωραν ταυτην
PES – ܗܳܫܳܐ ܢܰܦ݂ܫܝ ܗܳܐ ܫܓ݂ܺܝܫܳܐ ܘܡܳܢܳܐ ܐܺܡܰܪ ܐܳܒ݂ܝ ܦ݁ܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile