Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 12:3

New American Standard Bible
John 12:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Mary then took a pound of very expensive perfume of pure nard, and anointed the feet of Jesus and wiped His feet with her hair; and the house was filled with the fragrance of the perfume.
NA26 – οὖν Μαριὰμ λαβοῦσα class="show tvm">(5631) λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου ἤλειψεν class="show tvm">(5656) τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξεν ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· δὲ οἰκία ἐπληρώθη class="show tvm">(5681) ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου.
WH – η ουν μαριαμ λαβουσα class="show tvm">(5631) λιτραν μυρου ναρδου πιστικης πολυτιμου ηλειψεν class="show tvm">(5656) τους ποδας [ [του] | του ] ιησου και εξεμαξεν class="show tvm">(5656) ταις θριξιν αυτης τους ποδας αυτου η δε οικια επληρωθη class="show tvm">(5681) εκ της οσμης του μυρου
PES – ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܶܝܢ ܫܶܩܠܰܬ݂ ܫܳܛܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܡܳܐ ܕ݁ܢܰܪܕ݁ܺܝܢ ܪܺܫܳܝܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܘܡܶܫܚܰܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܘܫܰܘܝܰܬ݂ ܒ݁ܣܰܥܪܳܗ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܘܶܐܬ݂ܡܠܺܝ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܪܺܝܚܶܗ ܕ݁ܒ݂ܶܣܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile