Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 12:36

New American Standard Bible
John 12:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "While you have the Light, believe in the Light, so that you may become sons of Light." These things Jesus proclaimed, and He went away and hid Himself from them.
NA26 – ὡς τὸ φῶς ἔχετε, (5719) πιστεύετε (5720) εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε. (5638) Ταῦτα ἐλάλησεν (5656) Ἰησοῦς, καὶ ἀπελθὼν (5631) ἐκρύβη (5648) ἀπ αὐτῶν.
WH – ως το φως εχετε (5719) πιστευετε (5720) εις το φως ινα υιοι φωτος γενησθε (5638) ταυτα ελαλησεν (5656) ιησους και απελθων (5631) εκρυβη (5648) απ αυτων
PES – ܥܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒ݁ܢܽܘܗܪܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܢܽܘܗܪܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܶܠ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܙܰܠ ܐܶܬ݁ܛܰܫܺܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile