Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 13:15

New American Standard Bible
John 13:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For I gave you an example, so that you also would do just as I did for you.
NA26 – ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα (5656) ὑμῖν ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα (5656) ὑμῖν καὶ ὑμεῖς ποιῆτε. (5725)
WH – υποδειγμα γαρ εδωκα (5656) υμιν ινα καθως εγω εποιησα (5656) υμιν και υμεις ποιητε (5725)
PES – ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܛܽܘܦ݂ܣܳܐ ܝܶܗܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܥܶܒ݂ܕ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile