Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 13:18

New American Standard Bible
John 13:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "I am not speaking about all of you. I know {the ones} whom I have chosen; but {this is happening} so that the Scripture may be fulfilled, 'HE WHO EATS MY BREAD HAS LIFTED UP HIS HEEL AGAINST ME.'
NA26 – οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω· (5719) ἐγὼ οἶδα (5758) τίνας ἐξελεξάμην· ἀλλ ἵνα γραφὴ πληρωθῇ, (5686) τρώγων (5723) μου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν (5656) ἐπ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ.
WH – ου περι παντων υμων λεγω (5719) εγω οιδα (5758) τινας εξελεξαμην (5668) αλλ ινα η γραφη πληρωθη (5686) ο τρωγων (5723) μου τον αρτον επηρεν (5656) επ εμε την πτερναν αυτου
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܓ݂ܒ݂ܺܝܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܢܶܫܠܰܡ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܳܐܟ݂ܶܠ ܥܰܡܝ ܠܰܚܡܳܐ ܐܰܪܺܝܡ ܥܠܰܝ ܥܶܩܒ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile