Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 13:2

New American Standard Bible
John 13:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And during supper, the devil having already put into the heart of Judas Iscariot, {the son} of Simon, to betray Him,
NA26 – καὶ δείπνου γινομένου, class="show tvm">(5740) τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος class="show tvm">(5761) εἰς τὴν καρδίαν ἵνα παραδοῖ class="show tvm">(5632) αὐτὸν Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτου,
WH – και δειπνου γινομενου class="show tvm">(5740) του διαβολου ηδη βεβληκοτος class="show tvm">(5761) εις την καρδιαν ινα παραδοι class="show tvm">(5632) αυτον ιουδας σιμωνος [ ισκαριωτης | ισκαριωτου ]
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܬ݂ ܚܫܳܡܺܝܬ݂ܳܐ ܪܡܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܒ݁ܠܶܒ݁ܶܗ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܒ݁ܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܟ݂ܰܪܝܽܘܛܳܐ ܕ݁ܢܰܫܠܡܺܝܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile