Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 14:13

New American Standard Bible
John 14:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And whatever you ask in My name, this I will do, so that the Father may be glorified in the Son.
NA26 – καὶ τι ἂν αἰτήσητε (5661) ἐν τῷ ὀνόματί μου τοῦτο ποιήσω, (5692) ἵνα δοξασθῇ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ·
WH – και ο τι αν αιτησητε (5661) εν τω ονοματι μου τουτο ποιησω (5692) ινα δοξασθη (5686) ο πατηρ εν τω υιω
PES – ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܬ݂ܶܫܶܐܠܽܘܢ ܒ݁ܫܶܡܝ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܒ݁ܰܚ ܐܰܒ݂ܳܐ ܒ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile