Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 14:18

New American Standard Bible
John 14:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""I will not leave you as orphans; I will come to you.
NA26 – Οὐκ ἀφήσω (5692) ὑμᾶς ὀρφανούς, ἔρχομαι (5736) πρὸς ὑμᾶς.
WH – ουκ αφησω (5692) υμας ορφανους ερχομαι (5736) προς υμας
PES – ܠܳܐ ܫܳܒ݂ܶܩ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܝܰܬ݂ܡܶܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠ ܐ݈ܚܪܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile