Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 14:2

New American Standard Version
John 14:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""In My Father's house are many dwelling places; if it were not so, I would have told you; for I go to prepare a place for you.
NA26 – ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσιν· (5748) εἰ δὲ μή, εἶπον (5627) ἂν ὑμῖν ὅτι πορεύομαι (5736) ἑτοιμάσαι (5658) τόπον ὑμῖν;
WH – εν τη οικια του πατρος μου μοναι πολλαι εισιν (5719) ει δε μη ειπον (5627) αν υμιν οτι πορευομαι (5736) ετοιμασαι (5658) τοπον υμιν
PES – ܣܰܓ݁ܺܝܐܝܺܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܘܳܢܶܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܳܒ݂ܝ ܘܶܐܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܳܐܙܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܛܰܝܶܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile