Lectionary Calendar
Monday, May 20th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 18:12

New American Standard Bible
John 18:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So the {Roman} cohort and the commander and the officers of the Jews, arrested Jesus and bound Him,
NA26 – οὖν σπεῖρα καὶ χιλίαρχος καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν Ἰουδαίων συνέλαβον (5627) τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔδησαν (5656) αὐτὸν
WH – η ουν σπειρα και ο χιλιαρχος και οι υπηρεται των ιουδαιων συνελαβον (5627) τον ιησουν και εδησαν (5656) αυτον
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܣܦ݁ܺܝܪ ܘܟ݁ܺܠܺܝܰܪܟ݂ܶܐ ܘܕ݂ܰܚܫܶܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܐܰܚܕ݁ܽܘܗ݈ܝ ܠܝܶܫܽܘܥ ܘܰܐܣܪܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile