Lectionary Calendar
Sunday, June 23rd, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 18:3

New American Standard Bible
John 18:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So Judas, having obtained the {Roman} cohort and officers from the chief priests and the Pharisees, came there with lanterns, torches, and weapons.
NA26 – οὖν Ἰούδας λαβὼν (5631) τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ ἐκ τῶν Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται (5736) ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων.
WH – ο ουν ιουδας λαβων (5631) την σπειραν και εκ των αρχιερεων και [ [εκ] | εκ ] των φαρισαιων υπηρετας ερχεται (5736) εκει μετα φανων και λαμπαδων και οπλων
PES – ܗܽܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܐܶܣܦ݁ܺܝܪ ܘܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܕ݁ܰܚܫܶܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܬ݂ܰܡܳܢ ܥܰܡ ܢܰܦ݂ܛܺܪܶܐ ܘܠܰܡܦ݁ܺܝܕ݂ܶܐ ܘܙܰܝܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile