Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 18:30

New American Standard Bible
John 18:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They answered and said to him, "If this Man were not a criminal, we would not have handed Him over to you."
NA26 – ἀπεκρίθησαν (5662) καὶ εἶπαν (5627) αὐτῷ, Εἰ μὴ ἦν (5713) οὗτος κακὸν ποιῶν, (5723) οὐκ ἄν σοι παρεδώκαμεν (5656) αὐτόν.
WH – απεκριθησαν (5662) και ειπαν (5627) αυτω ει μη ην (5707) ουτος κακον ποιων (5723) ουκ αν σοι παρεδωκαμεν (5656) αυτον
PES – ܥܢܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܰܫܠܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile