Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 19:29

New American Standard Bible
John 19:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – A jar full of sour wine was standing {there;} so they put a sponge full of the sour wine on {a branch of} hyssop and brought it {up} to His mouth.
NA26 – σκεῦος ἔκειτο (5711) ὄξους μεστόν· σπόγγον οὖν μεστὸν τοῦ ὄξους ὑσσώπῳ περιθέντες (5631) προσήνεγκαν (5656) αὐτοῦ τῷ στόματι.
WH – σκευος εκειτο (5711) οξους μεστον σπογγον ουν μεστον του οξους υσσωπω περιθεντες (5631) προσηνεγκαν (5656) αυτου τω στοματι
PES – ܘܡܳܐܢܳܐ ܣܺܝܡ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܰܡܠܶܐ ܚܰܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܠܰܘ ܐܶܣܦ݂ܽܘܓ݁ܳܐ ܡܶܢ ܚܰܠܳܐ ܘܣܳܡܘ ܥܰܠ ܙܽܘܦ݁ܳܐ ܘܩܰܪܶܒ݂ܘ ܠܘܳܬ݂ ܦ݁ܽܘܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile