Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 19:33

New American Standard Bible
John 19:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but after they came to Jesus, when they saw that He was already dead, they did not break His legs.
NA26 – ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντες, (5631) ὡς εἶδον (5627) ἤδη αὐτὸν τεθνηκότα, (5761) οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη,
WH – επι δε τον ιησουν ελθοντες (5631) ως ειδον (5627) ηδη αυτον τεθνηκοτα (5761) ου κατεαξαν (5656) αυτου τα σκελη
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܚܙܰܘ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟ݁ܰܕ݁ܽܘ ܘܠܳܐ ܬ݁ܰܒ݁ܰܪܘ ܫܳܩܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile