Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 20:1,18

New American Standard Version
John 20:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now on the first {day} of the week Mary Magdalene *came early to the tomb, while it *was still dark, and *saw the stone {already} taken away from the tomb.
NA26 – Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία Μαγδαληνὴ ἔρχεται (5736) πρωῒ σκοτίας ἔτι οὔσης (5752) εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ βλέπει (5719) τὸν λίθον ἠρμένον (5772) ἐκ τοῦ μνημείου.
WH – τη δε μια των σαββατων μαρια η μαγδαληνη ερχεται (5736) πρωι σκοτιας ετι ουσης (5723) εις το μνημειον και βλεπει (5719) τον λιθον ηρμενον (5772) εκ του μνημειου
PES – ܒ݁ܚܰܕ݂ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܥܰܕ݂ ܚܶܫܽܘܟ݂ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܘܰܚܙܳܬ݂ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܩܺܝܠܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 20:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Mary Magdalene *came, announcing to the disciples, ""I have seen the Lord," and {that} He had said these things to her.
NA26 – ἔρχεται (5736) Μαριὰμ Μαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα (5723) τοῖς μαθηταῖς ὅτι Ἑώρακα (5758) τὸν κύριον, καὶ ταῦτα εἶπεν (5627) αὐτῇ.
WH – ερχεται (5736) μαριαμ η μαγδαληνη αγγελλουσα (5723) τοις μαθηταις οτι εωρακα (5758) τον κυριον και ταυτα ειπεν (5627) αυτη
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܘܣܰܒ݁ܪܰܬ݂ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܚܙܳܬ݂ ܠܡܳܪܰܢ ܘܰܕ݂ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile