Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 20:2,4

New American Standard Bible
John 20:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So she ran and came to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and said to them, "They have taken the Lord from the tomb, and we do not know where they have put Him."
NA26 – τρέχει class="show tvm">(5719) οὖν καὶ ἔρχεται class="show tvm">(5736) πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν ὃν ἐφίλει class="show tvm">(5707) Ἰησοῦς, καὶ λέγει class="show tvm">(5719) αὐτοῖς, Ἦραν class="show tvm">(5656) τὸν κύριον ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ οὐκ οἴδαμεν class="show tvm">(5758) ποῦ ἔθηκαν class="show tvm">(5656) αὐτόν.
WH – τρεχει class="show tvm">(5719) ουν και ερχεται class="show tvm">(5736) προς σιμωνα πετρον και προς τον αλλον μαθητην ον εφιλει class="show tvm">(5707) ο ιησους και λεγει class="show tvm">(5719) αυτοις ηραν class="show tvm">(5656) τον κυριον εκ του μνημειου και ουκ οιδαμεν class="show tvm">(5758) που εθηκαν class="show tvm">(5656) αυτον
PES – ܘܪܶܗܛܰܬ݂ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܠܘܳܬ݂ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܰܠܘܳܬ݂ ܗܰܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܫܰܩܠܽܘܗ݈ܝ ܠܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܣܳܡܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
John 20:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The two were running together; and the other disciple ran ahead, faster than Peter, and came to the tomb first;
NA26 – ἔτρεχον class="show tvm">(5707) δὲ οἱ δύο ὁμοῦ· καὶ ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν class="show tvm">(5627) τάχιον τοῦ Πέτρου καὶ ἦλθεν class="show tvm">(5627) πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον,
WH – ετρεχον class="show tvm">(5707) δε οι δυο ομου και ο αλλος μαθητης προεδραμεν class="show tvm">(5627) [ ταχειον | ταχιον ] του πετρου και ηλθεν class="show tvm">(5627) πρωτος εις το μνημειον
PES – ܘܪܳܗܛܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܬ݁ܪܰܝܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ ܪܗܶܛ ܩܰܕ݁ܡܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile