Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 20:25

New American Standard Bible
John 20:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So the other disciples were saying to him, "We have seen the Lord!" But he said to them, "Unless I see in His hands the imprint of the nails, and put my finger into the place of the nails, and put my hand into His side, I will not believe."
NA26 – ἔλεγον (5707) οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί, Ἑωράκαμεν (5758) τὸν κύριον. δὲ εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Ἐὰν μὴ ἴδω (5632) ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω (5632) τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω (5632) μου τὴν χεῖρα εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. (5692)
WH – ελεγον (5707) ουν αυτω οι αλλοι μαθηται εωρακαμεν (5758) τον κυριον ο δε ειπεν (5627) αυτοις εαν μη ιδω (5632) εν ταις χερσιν αυτου τον τυπον των ηλων και βαλω (5632) τον δακτυλον μου εις τον τυπον των ηλων και βαλω (5632) μου την χειρα εις την πλευραν αυτου ου μη πιστευσω (5661)
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܚܙܰܝܢ ܠܡܳܪܰܢ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܽܘܟ݁ܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܨܶܨܶܐ ܘܪܳܡܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܗܶܝܢ ܨܶܒ݂ܥܳܬ݂ܝ ܘܡܰܘܫܶܛ ܐ݈ܢܳܐ ܐܺܝܕ݂ܝ ܒ݁ܕ݂ܰܦ݂ܢܶܗ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile