Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 21:25

New American Standard Version
John 21:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And there are also many other things which Jesus did, which if they *were written in detail, I suppose that even the world itself *would not contain the books that *would be written.
NA26 – δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ἐποίησεν (5656) Ἰησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται (5747) καθ ἕν, οὐδ αὐτὸν οἶμαι (5736) τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα (5746) βιβλία.
WH – εστιν (5719) δε και αλλα πολλα α εποιησεν (5656) ο ιησους ατινα εαν γραφηται (5747) καθ εν ουδ αυτον οιμαι (5736) τον κοσμον [ χωρησειν (5693) | χωρησαι (5658) ] τα γραφομενα (5746) βιβλια
PES – ܐܺܝܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܐ݈ܚܪܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܠܽܘ ܚܕ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݂ܒ݁ܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܗܽܘ ܥܳܠܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܣܳܒ݂ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܣܳܦ݂ܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile