Lectionary Calendar
Thursday, June 20th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 2:10

New American Standard Bible
John 2:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and said to him, "Every man serves the good wine first, and when {the guests} are drunk, {then he serves} the poorer {wine; but} you have kept the good wine until now."
NA26 – καὶ λέγει (5719) αὐτῷ, Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν, (5719) καὶ ὅταν μεθυσθῶσιν (5686) τὸν ἐλάσσω· σὺ τετήρηκας (5758) τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι.
WH – και λεγει (5719) αυτω πας ανθρωπος πρωτον τον καλον οινον τιθησιν (5719) και οταν μεθυσθωσιν (5686) τον ελασσω συ τετηρηκας (5758) τον καλον οινον εως αρτι
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܟ݁ܽܠ ܐ݈ܢܳܫ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܡܰܝܬ݁ܶܐ ܘܡܳܐ ܕ݁ܰܪܘܺܝܘ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܨܺܝܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܢܛܰܪܬ݁ܳܝܗ݈ܝ ܠܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile