Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 2:20

New American Standard Bible
John 2:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The Jews then said, "It took forty-six years to build this temple, and {yet} You will raise it up in three days?"
NA26 – εἶπαν (5627) οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, Τεσσεράκοντα καὶ ἓξ ἔτεσιν οἰκοδομήθη (5681) ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς (5692) αὐτόν;
WH – ειπαν (5627) ουν οι ιουδαιοι τεσσερακοντα και εξ ετεσιν οικοδομηθη (5681) ο ναος ουτος και συ εν τρισιν ημεραις εγερεις (5692) αυτον
PES – ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܠܰܐܪܒ݁ܥܺܝܢ ܘܫܶܬ݂ ܫܢܺܝܢ ܐܶܬ݂ܒ݁ܢܺܝ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ ܠܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ ܡܩܺܝܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile