Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 2:6

New American Standard Version
John 2:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now there were six stone waterpots set there for the Jewish custom of purification, containing twenty or thirty gallons each.
NA26 – ἦσαν (5713) δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἓξ κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων κείμεναι, (5740) χωροῦσαι (5723) ἀνὰ μετρητὰς δύο τρεῖς.
WH – ησαν (5707) δε εκει λιθιναι υδριαι εξ κατα τον καθαρισμον των ιουδαιων κειμεναι (5740) χωρουσαι (5723) ανα μετρητας δυο η τρεις
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܝ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܐܰܓ݂ܳܢܶܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܫܶܬ݂ ܕ݁ܣܺܝܡܳܢ ܠܬ݂ܰܕ݂ܟ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܳܐܚܕ݁ܳܢ ܬ݁ܪܶܝܢ ܬ݁ܪܶܝܢ ܪܶܒ݂ܥܺܝܢ ܐܰܘ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser: