Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 2:6

New American Standard Bible
John 2:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now there were six stone waterpots standing there for the Jewish custom of purification, containing two or three measures each.
NA26 – ἦσαν (5713) δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἓξ κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων κείμεναι, (5740) χωροῦσαι (5723) ἀνὰ μετρητὰς δύο τρεῖς.
WH – ησαν (5707) δε εκει λιθιναι υδριαι εξ κατα τον καθαρισμον των ιουδαιων κειμεναι (5740) χωρουσαι (5723) ανα μετρητας δυο η τρεις
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܝ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܐܰܓ݂ܳܢܶܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܫܶܬ݂ ܕ݁ܣܺܝܡܳܢ ܠܬ݂ܰܕ݂ܟ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܳܐܚܕ݁ܳܢ ܬ݁ܪܶܝܢ ܬ݁ܪܶܝܢ ܪܶܒ݂ܥܺܝܢ ܐܰܘ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile