Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 3:19

New American Standard Bible
John 3:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And this is the judgment, that the Light has come into the world, and people loved the darkness rather than the Light; for their deeds were evil.
NA26 – αὕτη δέ ἐστιν (5748) κρίσις, ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν (5754) εἰς τὸν κόσμον καὶ ἠγάπησαν (5656) οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος τὸ φῶς, ἦν (5713) γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα.
WH – αυτη δε εστιν (5719) η κρισις οτι το φως εληλυθεν (5754) εις τον κοσμον και ηγαπησαν (5656) οι ανθρωποι μαλλον το σκοτος η το φως ην (5707) γαρ αυτων πονηρα τα εργα
PES – ܗܳܢܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܕ݁ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܰܐܚܶܒ݂ܘ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܠܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܕ݁ܰܠܢܽܘܗܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗ݈ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܺܝܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile