Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 3:24

New American Standard Bible
John 3:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for John had not yet been thrown into prison.
NA26 – οὔπω γὰρ ἦν (5713) βεβλημένος (5772) εἰς τὴν φυλακὴν Ἰωάννης.
WH – ουπω γαρ ην (5707) βεβλημενος (5772) εις την φυλακην [ | ο ] ιωαννης
PES – ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܢܦ݂ܰܠ ܗ݈ܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile