Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 3:34

New American Standard Bible
John 3:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For He whom God sent speaks the words of God; for He does not give the Spirit sparingly.
NA26 – ὃν γὰρ ἀπέστειλεν (5656) θεὸς τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ λαλεῖ, (5719) οὐ γὰρ ἐκ μέτρου δίδωσιν (5719) τὸ πνεῦμα.
WH – ον γαρ απεστειλεν (5656) ο θεος τα ρηματα του θεου λαλει (5719) ου γαρ εκ μετρου διδωσιν (5719) το πνευμα
PES – ܐܰܝܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܕ݁ܪܶܗ ܡܶܠܶܐ ܗ݈ܘ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܟ݂ܰܝܠܳܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile