Lectionary Calendar
Monday, June 24th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 5:39

New American Standard Bible
John 5:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "You examine the Scriptures because you think that in them you have eternal life; and it is those {very Scriptures} that testify about Me;
NA26 – ἐραυνᾶτε (5719) τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε (5719) ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· (5721) καὶ ἐκεῖναί εἰσιν (5748) αἱ μαρτυροῦσαι (5723) περὶ ἐμοῦ·
WH – [ εραυνατε (5719) | εραυνατε (5720) ] τας γραφας οτι υμεις δοκειτε (5719) εν αυταις ζωην αιωνιον εχειν (5721) και εκειναι εισιν (5719) αι μαρτυρουσαι (5723) περι εμου
PES – ܒ݁ܨܰܘ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܗܽܘܢ ܡܰܣܒ݁ܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܣܳܗܕ݁ܺܝܢ ܥܠܰܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile