Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 6:12

New American Standard Version
John 6:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they were filled, He *said to His disciples, ""Gather up the leftover fragments so that nothing will be lost."
NA26 – ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν (5681) λέγει (5719) τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Συναγάγετε (5628) τὰ περισσεύσαντα (5660) κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται. (5643)
WH – ως δε ενεπλησθησαν (5681) λεγει (5719) τοις μαθηταις αυτου συναγαγετε (5628) τα περισσευσαντα (5660) κλασματα ινα μη τι αποληται (5643)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܣܒ݂ܰܥܘ ܐܶܡܰܪ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܟ݁ܰܢܶܫܘ ܩܨܳܝܶܐ ܕ݁ܺܝܬ݂ܰܪܘ ܕ݁ܠܳܐ ܢܺܐܒ݂ܰܕ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile