Lectionary Calendar
Friday, June 21st, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 6:18

New American Standard Bible
John 6:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In addition, the sea {began} getting rough, because a strong wind was blowing.
NA26 – τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος (5723) διεγείρετο. (5743)
WH – η τε θαλασσα ανεμου μεγαλου πνεοντος (5723) διεγειρετο (5712)
PES – ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܙܕ݁ܩܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܢܶܫܒ݁ܰܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile