Lectionary Calendar
Saturday, February 24th, 2024
the First Week of Lent
There are 36 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 6:18

New American Standard Bible
John 6:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The sea {began} to be stirred up because a strong wind was blowing.
NA26 – τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος (5723) διεγείρετο. (5743)
WH – η τε θαλασσα ανεμου μεγαλου πνεοντος (5723) διεγειρετο (5712)
PES – ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܙܕ݁ܩܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܢܶܫܒ݁ܰܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile