Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 6:21

New American Standard Bible
John 6:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So they were willing to take Him into the boat, and immediately the boat was at the land to which they were going.
NA26 – ἤθελον (5707) οὖν λαβεῖν (5629) αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ εὐθέως ἐγένετο (5633) τὸ πλοῖον ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον. (5707)
WH – ηθελον (5707) ουν λαβειν (5629) αυτον εις το πλοιον και ευθεως εγενετο (5633) το πλοιον επι της γης εις ην υπηγον (5707)
PES – ܘܰܨܒ݂ܰܘ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܰܢܩܰܒ݁ܠܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܒ݁ܰܣܦ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܣܦ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܗܘܳܬ݂ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܳܐܙܺܠ݈ܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܳܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile