Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 8:10

New American Standard Bible
John 8:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And straightening up, Jesus said to her, "Woman, where are they? Did no one condemn you?"
NA26 – ἀνακύψας (5660) δὲ Ἰησοῦς εἶπεν (5627) αὐτῇ, Γύναι, ποῦ εἰσιν; (5748) οὐδείς σε κατέκρινεν; (5656)
WH – ανακυψας (5660) δε ο ιησους ειπεν (5627) αυτη γυναι που εισιν (5719) ουδεις σε κατεκρινεν (5656)
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܦ݁ܫܶܛ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ ܠܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܚܰܝܒ݂ܶܟ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile