Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 8:4

New American Standard Bible
John 8:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – they said to Him, "Teacher, this woman has been caught in the very act of committing adultery.
NA26 – λέγουσιν (5719) αὐτῷ, Διδάσκαλε, αὕτη γυνὴ κατείληπται (5769) ἐπ αὐτοφώρῳ μοιχευομένη· (5746)
WH – λεγουσιν (5719) αυτω διδασκαλε αυτη η γυνη κατειληπται (5769) επ αυτοφωρω μοιχευομενη (5746)
PES – ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܰܚܕ݁ܰܬ݂ ܓ݁ܰܠܝܳܐܝܺܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܕ݁ܓ݂ܰܘܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile