Lectionary Calendar
Wednesday, June 12th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 9:22

New American Standard Bible
John 9:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – His parents said this because they were afraid of the Jews; for the Jews had already reached the decision that if anyone confessed Him to be Christ, he was to be excommunicated from the synagogue.
NA26 – ταῦτα εἶπαν (5627) οἱ γονεῖς αὐτοῦ ὅτι ἐφοβοῦντο (5711) τοὺς Ἰουδαίους, ἤδη γὰρ συνετέθειντο (5717) οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ (5661) Χριστόν, ἀποσυνάγωγος γένηται. (5638)
WH – ταυτα ειπαν (5627) οι γονεις αυτου οτι εφοβουντο (5711) τους ιουδαιους ηδη γαρ συνετεθειντο (5717) οι ιουδαιοι ινα εαν τις αυτον ομολογηση (5661) χριστον αποσυναγωγος γενηται (5638)
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܐܰܒ݂ܳܗܰܘܗ݈ܝ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܳܚܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܦ݁ܣܰܩܘ ܗ݈ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܶܐܢ ܐ݈ܢܳܫ ܢܰܘܕ݁ܶܐ ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܽܘ ܢܰܦ݁ܩܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܡܶܢ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile