Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 1:33

New American Standard Version
John 1:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""I did not recognize Him, but He who sent me to baptize in water said to me, 'He upon whom you see the Spirit descending and remaining upon Him, this is the One who baptizes in the Holy Spirit.'
NA26 – κἀγὼ οὐκ ᾔδειν (5715) αὐτόν, ἀλλ πέμψας (5660) με βαπτίζειν (5721) ἐν ὕδατι ἐκεῖνός μοι εἶπεν, (5627) Ἐφ ὃν ἂν ἴδῃς (5632) τὸ πνεῦμα καταβαῖνον (5723) καὶ μένον (5723) ἐπ αὐτόν, οὗτός ἐστιν (5748) βαπτίζων (5723) ἐν πνεύματι ἁγίῳ.
WH – καγω ουκ ηδειν (5714) αυτον αλλ ο πεμψας (5660) με βαπτιζειν (5721) εν υδατι εκεινος μοι ειπεν (5627) εφ ον αν ιδης (5632) το πνευμα καταβαινον (5723) και μενον (5723) επ αυτον ουτος εστιν (5719) ο βαπτιζων (5723) εν πνευματι αγιω
PES – ܘܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܠܳܐ ܡܰܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ ܕ݁ܰܐܥܡܶܕ݂ ܒ݁ܡܰܝܳܐ ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܕ݁ܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܢܳܚܬ݁ܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܘܰܡܩܰܘܝܳܐ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܗܳܢܰܘ ܡܰܥܡܶܕ݂ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܀
Lexical Parser: