Lectionary Calendar
Sunday, December 10th, 2023
the Second Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 11:23-24

New American Standard Version
John 11:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus *said to her, ""Your brother will rise again."
NA26 – λέγει (5719) αὐτῇ Ἰησοῦς, Ἀναστήσεται (5698) ἀδελφός σου.
WH – λεγει (5719) αυτη ο ιησους αναστησεται (5698) ο αδελφος σου
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ ܝܶܫܽܘܥ ܩܳܐܶܡ ܐܰܚܽܘܟ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  
John 11:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Martha *said to Him, ""I know that he will rise again in the resurrection on the last day."
NA26 – λέγει (5719) αὐτῷ Μάρθα, Οἶδα (5758) ὅτι ἀναστήσεται (5698) ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
WH – λεγει (5719) αυτω η μαρθα οιδα (5758) οτι αναστησεται (5698) εν τη αναστασει εν τη εσχατη ημερα
PES – ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܬ݁ܳܐ ܝܳܕ݂ܥܳܐܢܳܐ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܒ݁ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܐ݈ܚܪܳܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile