Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 13:1

New American Standard Version
John 13:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now before the Feast of the Passover, Jesus knowing that His hour had come that He would depart out of this world to the Father, having loved His own who were in the world, He loved them to the end.
NA26 – Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα εἰδὼς (5761) Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν (5627) αὐτοῦ ὥρα ἵνα μεταβῇ (5632) ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν πατέρα, ἀγαπήσας (5660) τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ, εἰς τέλος ἠγάπησεν (5656) αὐτούς.
WH – προ δε της εορτης του πασχα ειδως (5761) ο ιησους οτι ηλθεν (5627) αυτου η ωρα ινα μεταβη (5632) εκ του κοσμου τουτου προς τον πατερα αγαπησας (5660) τους ιδιους τους εν τω κοσμω εις τελος ηγαπησεν (5656) αυτους
PES – ܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܶܝܢ ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܶܨܚܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܰܡܛܳܬ݂ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܘܰܐܚܶܒ݂ ܠܕ݂ܺܝܠܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܚܰܪܬ݂ܳܐ ܐܰܚܶܒ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile